in dichter dy't fan foarlÊzen hÂldt
 
troch Joop Boomsma
 
Begjin ferline jier lies Tsead Bruinja yn Theater Romein yn Ljouwert teksten foar. Yn `e mande mei Albertina Soepboer. Om bar in stikje. Ik harke mei niget, benammen nei Bruinja: in moaie stim hearde ik, in stim dy't ta sokke foarlęzerij wend is. Jo waarden suver meinommen op it ritme fan de klanken. Om it sa mar ris te sizzen. Wat der lęzen waard, heacht my net mear. Wol dat ik it noflik f6un om der nei te harkjen. In moanne as wat lyn seach ik Bruinja yn in omrop Fryslân-dokumintęre. In dichter dy't fan foarlęzen hâldt, dy't syn teksten in eigen ritme jout, op de krekte plakken efkes ho hâldt, himsels werhellet, soms mei syn eigen wurden op `e rin giet. Wer fűn ik dat moai. En wer moast ik tinke oan dy oare performer-dichter Tsjębbe Hettinga. Jo ha ornaris gjin aan wat dy man oan teksten sprekt, węr't er it oer hat, mar dy stim, dat ritme, dy alliteraasjes en assonânsjes, dy show!
Mar der is in ferskil. As ik de teksten fan Hettinga űnder eagen krij, dan stiet dęr poëzij. Dan haw ik syn stim net mear nedich. Dan binne it mei soarch komponearre fersen dy't ik lęs. Literatuer dus. Foar `t measte. By Bruinja is dat oars. Syn fersen lykje foar in grut part skreaun te węzen foar in harkjend publyk. Publyk dat yn rikkerige sealtsjes, faakt mei wat muzyk op de eftergrűn, niget hat oan de act. Of foar in publyk dat yn de krekte stimming brocht wurdt mei lűde, hjoeddeiske muzyk. Publyk yn alle gefallen dat benammen klanken konsumearret. Ek de stim as klank. Diel fan in gehiel.
Sokke fersen hawwe it dreech as jo se opskriuwe. En yn in bondel publisearje. Want dan hawwe jo net mei harkers, mar mei lęzers te krijen. En dy stroffelje oer brike bylden, oer sinnen dy't net ôfmakke wurde of oerrinne yn oare sinnen, oer op it each net-logise ôfbrekkings, oer in oerfloed fan adjektiven. En lęzers stroffelje ek oer printflaters. Benammen as it der in soad binne. In harker harket nei de tekst. In lęzer sjocht, lęst. Lęzers binne kritiser.
By it earste lęzen fan De man dy't rinne moat, Tsead Bruinja syn twadde Frysktalige dichtbondel, skipe ik daalk dat űnbestimde gefoel fan immen dy't wol lęst, mar net rjocht wit wat er no krekt lęst. Jo fiele oan alles dat jo mei in dichter te krijen hawwe dy't wat te fertellen hat - en mear as ienris yn hiel poëtise taal -, mar it falt net ta en lis oan josels of oan in oar út wat. Nim no (side 12):
 
sy wennet yn in baarnend hűs
elke stoarm nimt in panne fan it dak
it is kâld har tosken klapperje
bűten betinkt ien nije ferkearsregels
fytst fierder in âld man
kranten om it liif bűn űnder de klean
sy rint der út mei in koer fol wask
swarte lekkens swarte tekkens swart
sloop se sjocht de greiden baarne ek
it hat gjin doel en węs bűten
leaver werom nei de muorren
de dânsjende flammen op syn portret
post falt net frege troch de doar hellet
knisterjend de matte net har kat
springt by har op `e skurte mei in
plantaardich streakferlet jit sy noch
wat spiritus oer de foto-albums
faget de jiske fan `e bril en lęst
en lęst en lęst
  
 
Earste yndruk: prachtich suver surrealistys fers! Ik haw it mysels foarlęzen, letter. Noch moai. Mar doe't ik my kritys op de tekst smiet, heakke ik ôf. In kat mei in plantaardich streakferlet? En wat moat ik mei nije ferkearsregels yn dit fers? Bliuwt de post hingjen? Wa besoarget trouwens post yn in baarnend hűs? Sokke flauwe fragen komme yn jin op. Mar se komme wol. By in lęzer. Minder by in harker.
Steurend. Foar in lęzer.
Steurend wurket ek de oerfloed oan eigenskipswurden dy't de dichter yn guon fersen brűkt. Faak binne se oerstallich: "foar't de nacht mei har tsjustere flústertekken komme kin..." Of bombastys: "slaafsk braaf hűntsje", "wite gearplakte fearren", "swarte sneinske pronkklean", emulgearre grize wolken" (side 13).
Mar sa it net allegear fansels. Ut en troch wit de dichter him yn te hâlden, komt er ta in kearn sűnder te fersűpen yn in wâld fan wurden. Ik skriuw as foarbyld it fers fan side 47 oer (mei dy taalflater):
 
sy woe fjochtsje foar de stien
en net foar it hűs foar harsels
dęrom wenne se op `e rűmte
 
har sieleręst wie in hân fol dowen
dy't moarns in rűntsje om har
stânbyld fleinen stânbyldbliid
 
tsjerks bonkich wie hy de kat
mei in beltsje om de nekke
dy't har leauwe ferfleanen seach
 
sa tichtby dat sy har
op it stiennen będ
troch him stiif ferearje liet
 
oant syn oanwęzigens in sokkel
waard ôfstân fan de ierde
dy't sy har altyd winske hie
 
Tsead Bruinja is in warber man . Kreatyf is er ek. En produktyf. Mar it liket der op - seker wat dizze bondel oanbelanget - dat er te min selskrityk hat, dat er te hastich syn fersen bondelet, te gau tefreden is mei it risseltaat, syn teksten. Dat is spitich. Want safolle jonge talinten hawwe wy net yn de Fryske poëzij. Ik werken yn Bruinja lykwols in befleine dichter mei eigen tema's. In dichter dy't wier wol al by steat is goede poëzij te meitsjen. Bewizen dęrfan binne der ek te finen yn De man dy't rinne moat. Mar te folle net.
De dichter sil kieze moatte. Fersen om foar te lęzen, yn selskeazen sfearen. Fersen om te lęzen, te bondeljen yn in útjefte. Yn dat lęste gefal sil er soarchfâldiger węze moatte, kritiser benammen. (Trotwaer, juny 2002)