Bron: Blog Tsead Bruinja 2010

Naar aanleiding van een optreden bij de opening van een expositie van Hans Wap, waarbij ik ook in het Fries voorlas, werd ik gevraagd gedichten te schrijven bij de van oorsprong Friese kunstenaar Pietsjanke Fokkema (www.pietsjankefokkema.nl), wat resulteerde in onderstaande gedichten.


y jout it hynder iten - zij geeft het paard eten

 
ik luts de spiker út myn hân
troch dy hân op te tillen
fan de earm
fan de stoel

*
 
ik trok de spijker uit mijn hand
door die hand op te tillen
van de arm
van de stoel
 
*
 
ik makke de sop
mei deselde griente
deselde krûden
 
en wa kaam der?
 
net ien
fan de foarâlden
 
honger is der net
dêr’t sy tahâlde
 
ik gie oan tafel
ik iet allinnich

*
 
ik maakte de soep
met dezelfde groente
dezelfde kruiden
 
en wie kwam er?
 
niet één
van de voorouders
 
honger is er niet
waar zij zich ophouden
 
ik ging aan tafel
ik at alleen

*
 
ik hie de tafelpoat
foar it fizier
 
en dy tafelpoat
siet los
 
alle kearen
dat ik iet
 
draaide ik
oan de moer

*
 
ik had de tafelpoot
in het vizier
 
en die tafelpoot
zat los
 
elke keer
dat ik at
 
draaide ik
aan de moer


*
 
der wie in film
dêr’t ik yn spylje moast
in doar
 
der wie striid
dy’t in man fan my meitsje soe
en in gewear
yn myn hân
 
der wie in man
dy’t my it fjild op raasde
 
der wie striid
en in paad werom
 
ik waard skoaier
op in wyt hynder
 
en kaam thús
yn in himmele keuken


*
 
er was een film
waar ik in moest spelen
een deur
 
er was strijd
die een man van mij zou maken
en een geweer
in mijn hand
 
er was een man
die mij het veld op schreeuwde
 
er was strijd
en een weg terug
 
ik werd schooier
op een wit paard
 
en kwam thuis
in een schone keuken

 
*

 

ik spile yn twa films tagelyk
en koe de teksten net mear
út inoar hâlde
 
ik stoar yn de scene
wêryn’t ik ien ombringe moast
 
ik fergeat
rûn om as in hin sûnder kop
 
seach har oan
mei fraachtekens yn de eagen
 
en lake wat dom nei it publyk
mei it swit yn ’e lege hannen
 
ik kaam op
 
mei de ferkearde
rekwisiten

*
 
ik speelde in twee films tegelijk
en kon de teksten niet meer
uit elkaar houden
 
ik stierf in de scene
waarin ik iemand moest ombrengen
 
ik vergat
liep rond als een kip zonder kop
 
keek haar aan
met vraagtekens in mijn ogen
 
en lachte wat dom naar het publiek
met het zweet in mijn lege handen
 
ik kwam op
 
met de verkeerde
rekwisieten

komme der noch mear
woe se witte
 
doe’t ik derby kaam
en ik har per ûngelok
wekker makke
 
ús bêd komt
fan de âlden fan har heit
syn nije frou
 
beide wienen siik
mar binne net op it bêd
stoarn
 
twa minsken sliepe
mei ús mei

*
 
komen er nog meer
wilde ze weten
 
toen ik erbij kwam
en ik haar per ongeluk
wakker maakte
 
ons bed komt
van de ouders van haar vader
zijn nieuwe vrouw
 
beiden waren ziek
maar zijn niet op het bed
gestorven
 
twee mensen slapen
met ons mee

*
 
sy woe mei in soldaat trouwe
en krige him mei hynder harnas
en lâns
 
thús
 
ik sliep deryn
 
en sy plantet beammen
om it hûs
 
beammen
op de dunen
 
jout it hynder
hieltyd
 
mear iten

*
 
zij wilde met een soldaat trouwen
en kreeg hem met paard harnas
en lans
 
thuis
 
ik slaap er in
 
en zij plant bomen
om het huis
 
bomen
op de duinen
 
geeft het paard
steeds
 
meer eten

 Voor meer werk van Pietsjanke Fokkema: http://www.pietsjankefokkema.nl/