Resinsjes

resinsjes oer Gers dat alfêst laket
resinsjes oer Gegrommel fan Satyn
resinsjes oer De man dy't rinne moat
resinsjes oer De wizers yn it read

resinsjes oer optredens 
oare boekresinsjes
persargyf- ynterviews ensfh.De man dy't rinne moat

'De man dy't dichtsje moat' - Babs Gezelle Meerburg, De Leeuwarder Courant, 01-11-2002
In dichter en tinker, in yntellektueel?' - Hedzer S. Oostra, Mokummer Nijs Mjitte, 2002
'Bruinja hellet biezem troch Fryske poëziij' - Henk van der Veer, Sneeker Nieuwsblad, 22-08-2002
'Liever een woord te veel dan te weinig' - De Recensent, 23-06-2002
Overtuigende vlotheid, Gesprek van de dagwebsite, Pppeter, 19-05-2002
'De schrijver schetst' - Peter Jongsma, Meander op zondag, 19-05-2002

'De dream dêr't gjin stek omhinne kin' - Harmen Wind, Hjir, april 2002
Schitterende gedichten' - Wouter Godijn yn Dagblad van het Noorden, 12-04-2002
'In dichter y't fan foarlêzen hâldt' - Joop Boomsma yn Trotwaer, juny 2002

terug naar boven


De wizers yn it read

'Bruinja hellet biezem troch Fryske poëziij' - Henk van der Veer, Sneeker Nieuwsblad, 22-08-200
'Krûmpraterij as poëzij' Sybolt Sybrandy, Kistwurk
Geschikt' - St. Nederlandse Bibliotheek Dienst, 18-08-2000
'Werom nei de Memmetaal' Babs Gezelle Meerburg, De Leeuwarder Courant (24 novimber 2000)

Ut 'Het Fries, een taal in de schaduw' Rien van den Berg, Het Nederlands Dagblad (1 desimber 2000)
Klaas Jansma yn Omnium Omrop Fryslân realaudio (1,66 MB)
'Wiist net sa mâl' Piter Yedema yn Hjir (No. 1 febrewaris 2001)

Ut 'Fjouwer poëzydebuten' Pier Boorsma yn Trotwaer (maart 2001)

'Tsead Bruinja: De baarch op 'e kop' Tsjerk Veenstra yn Friesch Dagblad (28 maart 2001
)
'Poëzy as katarsis.' Klaas Hoekstra (Kistwurk IV)